Tóm tắt: Quyền con người và sức khỏe cộng đồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện tốt các quyền con người sẽ tác động đến thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe, và ngược lại, bảo vệ, thực hiện tốt quyền được chăm sóc sức khỏe sẽ thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Bài viết đi sâu phân tích cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với sức khỏe cộng đồng, làm rõ mối quan hệ qua lại giữa sức khỏe và quyền con người; nguyên tắc cốt lõi của quyền con người và cốt lõi của cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt xem xét khía cạnh quyền con người qua thực tiễn phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam.

Từ khóa: Quyền con người, sức khỏe cộng đồng.

>> xem tiếp