Tạp chí online

 • Nâng cao nhân quyền tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Quyền con người và sức khỏe cộng đồng - Lý luận và thực tiễn nhìn từ phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID – 19 trên thế giới và ở Việt Nam

  Tóm tắt: Quyền con người và sức khỏe cộng đồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện tốt các quyền con người sẽ tác động đến thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe, và ngược lại, bảo vệ, thực hiện tốt quyền được chăm sóc sức khỏe sẽ thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Bài viết đi sâu phân tích cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với sức khỏe cộng đồng, làm rõ mối quan hệ qua lại giữa sức khỏe và quyền con người; nguyên tắc cốt lõi của quyền con người và cốt lõi của cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt xem xét khía cạnh quyền con người qua thực tiễn phòng, chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam.

  Từ khóa: Quyền con người, sức khỏe cộng đồng.

 • Trợ giúp pháp lý thân thiện với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự và tính tương thích của pháp luật Việt Nam trong trợ giúp pháp lý thân thiện với trẻ em
 • Ấm lòng bữa cơm sum vầy gia đình của các phạm nhân
 • Những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người
 • Tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các thể chế quốc tế về quyền con người
 • Trao quyền cho người khuyết tật, đảm bảo bình đẳng
 • Dù còn khó khăn nhưng Việt Nam đạt nhiều thành tựu thúc đẩy quyền con người
 • Phạm nhân đồng tính, chuyển đổi giới tính sẽ được giam giữ riêng
 • Triển lãm ảnh đầu tiên về rác thải nhựa “Hãy cứu biển” ở Việt Nam