Giáo dục - Đào tạo

  • Lịch giảng dạy - học tập các lớp cao cấp lý luận chính trị môn Lý luận và Pháp luật về quyền con người tháng 9-2020
  • Trường Đại học Hải Phòng Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Luật học (chuyên ngành Pháp luật về quyền con người)
  • Lịch giảng dạy - học tập môn Lý luận và pháp luật quyền con người Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tỉnh ủy Ninh Bình K70.B22
  • Lịch giảng dạy - học tập môn Lý luận và pháp luật quyền con người Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tỉnh ủy Lào Cai K70.B1
  • Lịch giảng dạy - học tập môn Lý luận và pháp luật quyền con người Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B04
  • Lịch giảng dạy - học tập môn Lý luận và pháp luật quyền con người Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tỉnh ủy Bắc Ninh K70.B26
  • Kế hoạch giảng dạy Lớp cao học Quyền con người KTT đợt 1, 2 tại Hải Phòng tháng 8/2020
  • Kế hoạch giảng dạy Lớp cao học Quyền con người KTT đợt 1, 2 tại Hà Nội tháng 8/2020
  • Lịch giảng dạy - Học tập môn Lý luận và pháp luật về Quyền con người Lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K70.C08
  • Lịch giảng dạy - Học tập môn Lý luận và pháp luật về Quyền con người Lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K70.C07