VIỆN TRƯỞNG

Họ và tên: Tường Duy Kiên

Viện trưởng từ 2017 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1971

Nơi sinh: Hưng Yên

Quê quán: Hưng Yên

Email: tuongduykien@yahoo.com

Điện thoại: 098 9587019

Học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian làm việc tại Viện: Từ 1994 đến nay

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Họ và tên: Hoàng Hùng Hải

Phó Viện trưởng từ 2017 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 14/9/1966

Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thanh Hóa

Email: haihvhcm@gmail.com

Điện thoại: 0948621369

Học hàm, học vị: PGS.TS

Thời gian làm việc tại Viện: Từ 4/2001 đến nay