1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA BÁO CHÍ

2. GIẢNG VIÊN KHOA BÁO CHÍ